antatah

eka-antataḥ unflinching; SB 5.6.16
antataḥ within; SB 7.1.9
antataḥ at the end; SB 7.15.60
antataḥ at the end of life; SB 8.22.9
antataḥ finally; SB 10.40.10