dandyam

daṇḍyam a criminal; SB 3.30.20
daṇḍyam punishable; SB 4.16.13