janantu

jānantu let them think like that; SB 10.14.38
jānantu let them think like that; CC Madhya 21.27
jānantu let them think like that; CC Madhya 21.83