karanah

karaṇaḥ senses; SB 1.18.31
karaṇaḥ the material senses; SB 2.7.10
karaṇāḥ senses; SB 3.9.10
karaṇaḥ his senses; SB 4.12.17
upayukta-karaṇaḥ engaging all the senses of the body by burning; SB 9.2.14
karaṇaḥ His mind; SB 10.70.4-5