kasmalam

kaśmalam dirtiness; BG 2.2
kaśmalam illusion; SB 3.7.7
kaśmalam impurities; SB 3.9.27-28
kaśmalam illusion; SB 3.9.32
kaśmalām contaminated; SB 3.14.16
kaśmalam illusion; SB 5.8.15
kaśmalam unconsciousness; SB 5.13.7
kaśmalam sufferings of separation; SB 5.19.6
kaśmalam misery; SB 5.26.8
kaśmalam upagataḥ becoming illusioned; SB 5.26.16
kaśmalam misery; SB 6.14.61
kaśmalam unconsciousness; SB 8.11.15
kaśmalam lamentation; SB 8.20.30
parama-kaśmalam the greatest bewilderment; SB 10.16.19
kaśmalam trouble; SB 10.16.28
kaśmalam distress; SB 10.35.2-3
kaśmalam yayuḥ they became bewildered; SB 10.35.14-15