navam

nāvam a boat; BG 2.67
navam navam newer and newer; SB 1.11.33
navam navam newer and newer; SB 1.11.33
navam budding; SB 3.20.32
nāvam boat; SB 4.17.21
navam new; SB 4.27.5
sva-nāvam his own boat; SB 6.9.23
navam new; SB 8.9.2
nāvam boat; SB 8.24.34-35
nāvam boat; SB 8.24.36
nāvam the boat; SB 8.24.37
nāvam a boat; SB 8.24.42
nāvam the boat; SB 8.24.45
navam new; SB 9.14.38
navam new; SB 9.14.38
nāvam the boat for crossing; SB 10.2.31
navam navam to newer and newer (lovers); SB 10.60.48
navam navam to newer and newer (lovers); SB 10.60.48
navam navam newer and newer; SB 10.71.43
navam navam newer and newer; SB 10.71.43
navam navam newer and newer; SB 12.12.50
navam navam newer and newer; SB 12.12.50
nāvam the boat; MM 13