nesye

neṣye I shall cross; SB 4.9.11
neṣye I shall bring; SB 7.8.5
neṣye I will remove; SB 10.54.22
neṣye I will bring; SB 10.65.26