pragrhya

pragṛhya taking hold of the trunk; SB 2.7.16
pragṛhya taking up; SB 6.12.1
pragṛhya taking up; SB 7.8.14
pragṛhya taking up; SB 7.8.27
pragṛhya taking in hand; SB 7.9.29
pragṛhya taking in his hand; SB 8.11.30
pragṛhya completely controlling; SB 8.17.2-3
pragṛhya holding in hand; SB 9.1.23-24
pragṛhya taking; SB 9.16.16
pragṛhya seizing; SB 10.37.4
pragṛhya taking hold of; SB 10.42.7
pragṛhya grabbing him; SB 10.43.8
pragṛhya grabbing; SB 10.44.37
pragṛhya taking hold of; SB 10.48.6
pragṛhya taking; SB 10.53.1
pragṛhya holding on; SB 10.53.50
pragṛhya seizing; SB 10.68.6
pragṛhya taking hold of; SB 10.72.43
pragṛhya taking hold of; SB 10.83.10
pragṛhya holding; SB 10.83.28