prasasya

praśasya having praised the action; SB 1.19.18
praśasya by praising; SB 1.19.19
praśasya praising; SB 4.17.8
praśasya worshiping; SB 4.22.41
praśasya by pacifying; SB 7.5.8
praśasya pacifying more; SB 10.1.55