prayateta

prayateta should endeavor; SB 1.5.18
prayateta should endeavor; CC Madhya 24.169