rahuganah

rahūgaṇaḥ King Rahūgaṇa; SB 5.10.2
rahūgaṇaḥ Rahūgaṇa; SB 5.10.5
rahūgaṇaḥ King Rahūgaṇa; SB 5.10.7
rahūgaṇaḥ uvāca King Rahūgaṇa said; SB 5.12.1