saptamah

saptamaḥ the seventh; SB 3.10.19
saptamaḥ seventh; SB 8.13.1
saptamaḥ the seventh one; SB 8.13.2-3
saptamaḥ the seventh; SB 9.16.24
saptamaḥ the seventh; SB 10.2.3
saptamaḥ the seventh; SB 10.59.12