savarneh

sāvarṇeḥ unto Sāvarṇi Manu; SB 5.19.10
sāvarṇeḥ antarasya during the period of the Manu known as Sāvarṇi; SB 8.22.31