savarnih

sāvarṇiḥ Sāvarṇi; SB 8.13.10
sāvarṇiḥ Sāvarṇi; SB 8.13.11
dakṣa-sāvarṇiḥ Dakṣa-sāvarṇi; SB 8.13.18
brahma-sāvarṇiḥ Brahma-sāvarṇi; SB 8.13.21
dharma-sāvarṇiḥ Dharmasāvarṇi; SB 8.13.24
rudra-sāvarṇiḥ Rudra-sāvarṇi; SB 8.13.27
deva-sāvarṇiḥ Deva-sāvarṇi; SB 8.13.30
indra-sāvarṇiḥ Indra-sāvarṇi; SB 8.13.33
sāvarṇiḥ akṛta-vraṇaḥ Sāvarṇi and Akṛtavraṇa; SB 12.7.5
sāvarṇiḥ Sāvarṇi; SB 12.7.7