sisye

śiṣye lay down to sleep; SB 10.51.13
śiṣye unto the disciple; CC Madhya 17.170
nija śiṣye to his own disciples; CC Antya 13.131
śiṣye the disciples; CC Antya 14.49