vatya

vātyā cyclonic air; SB 3.17.5
vātyā by the whirlwind; SB 5.13.4
vātyā aupamyayā compared to a whirlwind; SB 5.14.9
vātyā-rūpa-dharaḥ who had assumed the form of a forceful whirlwind; SB 10.7.26