viksanam

mudita-vīkṣaṇam with closed eyes; SB 6.14.58
vīkṣaṇam glances; SB 10.31.10
vīkṣaṇam glances; SB 10.31.17
vīkṣaṇam with glances; SB 10.45.17-18