yacchami

yacchāmi I shall punish you; SB 9.10.22
yacchāmi I shall place; SB 12.6.6