yojanatah

lakṣa-yojanataḥ by a measurement of 100,000 yojanas; SB 5.22.8
dvi-lakṣa-yojanataḥ 200,000 yojanas; SB 5.22.11
dvi-lakṣa-yojanataḥ 200,000 yojanas (1,600,000 miles); SB 5.22.12
dvi-lakṣa-yojanataḥ 1,600,000 miles; SB 5.22.13